Vanuatu - top countries by crude birth rate (births per 1000 population) (childrens) (period 2020-2025)

27.79 childrens Last update 1 year ago
Vanuatu related stats
19.11 childrens
1.06 males
4.97 deaths
0 migrants
22.81 persons
45,256 childrens
22.82 childrens
2.28 %
3.62 childrens
1.70 daughters
72.75 years
70.99 years
69.40 years
29.27 years
0 migrants
8,100 deaths
3,443 females
4,657 males
25,824 persons
0.95
8.50 %
314,797 persons
159,532 males
155,265 females
92,746 hg/ha
5,160 hg/ha
41,666 hg/ha
6,123 hg/ha
88,725 hg/ha
75,222 hg/ha
83,162 hg/ha
11,354 hg/ha
6,162 hg/ha
40,901 hg/ha
3,358 hg/ha
82,441 hg/ha
157,185 hg/ha
167,505 hg/ha
167,505 hg/ha
6,162 hg/ha
5,366 hg/ha
82,441 hg/ha
42.50 %
42.50 %
42.50 %
3,153.02 US$
3,292.54 US$
3,320 US$
1.53
108.10
118.33